Zewsząd słychać ciągłe zmiany w prawie. Dotyczące prawa pracy czy praw konsumenckich. Zmiany nie ominęły też branży nieruchomości. Mowa o ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. Wprowadza ona instytucje umowy rezerwacyjnej. Czym jest ta umowa i co zmienia – przeczytasz w niniejszym artykule.


Czym jest umowa rezerwacyjna?


Umowa rezerwacyjna, jak sama nazwa wskazuje, jest umową uprawniająca do rezerwacji określonej nieruchomości. Jej istotą jest zobowiązanie dewelopera lub przedsiębiorcy innego niż deweloper do czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego.

Rezerwacja, będzie dotyczyć, zyskania dla rezerwującego czasu na uzyskanie kredytu celem zakupu zarezerwowanej nieruchomości. Jak wiadomo formalności związane z uzyskaniem kredytu, trwają, a przecież ktoś inny może mieć gotówkę i od razu wyłożyć ją na stół.

Dlatego to rozwiązanie ma być przede wszystkim skierowane do osób, które mogą zakupić wymarzoną nieruchomość, ale wyłącznie za kredyt, co wiąże się z długim procesem decyzyjnym, na który potrzeba czasu. Umowa rezerwacyjna, będzie więc dla nich odpowiednim zabezpieczeniem na czas realizacji formalności bankowych.

Jak można zauważyć – przepisy określają nam strony umowy: rezerwującego oraz dewelopera lub przedsiębiorcę innego niż deweloper.


Jak umowę rezerwacyjną regulują nowe przepisy?


Przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym w rozdziale 5 regulują kwestie dotyczącą umowy rezerwacyjnej. W związku z tym od lipca br. nie będzie już dowolności w konstruowaniu umowy, lecz będzie trzeba trzymać się nowych przepisów, w których czytamy m.in., że:

 • umowę rezerwacyjną zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 • strony mogą ustalić opłatę rezerwacyjną w wysokości do 1% ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego
 • do obowiązków dewelopera, należy m.in. przekazanie prospektu informacyjnego, zawierającego kluczowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem umowy rezerwacyjnej, a także informacje o samym deweloperze, a dokładniej mówiąc o jego sytuacji prawno-finansowej


Czym umowa rezerwacyjna się różni od umowy przedwstępnej i deweloperskiej?


Przede wszystkim celem. Umowa rezerwacyjna służy rezerwacji określonej nieruchomości. Nie zobowiązuje do dalszego zakupu jak umowa przedwstępna, ale może poprzedzać umowę przedwstępną czy deweloperską. Poza tym w umowie rezerwacyjnej możemy od razu zawrzeć postanowienia dotyczące umowy przedwstępnej i ją poszerzyć.


Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna powinna zawierać:

 • strony, miejsce i datę zawarcia umowy,
 • cenę nieruchomości wybranej przez rezerwującego z oferty sprzedaży firmy deweloperskiej,
 • wysokość opłaty rezerwacyjnej,
 • okres, na jaki nieruchomość zostanie wyłączona z oferty dewelopera,
 • określenie usytuowania mieszkania w budynku,
 • określenie powierzchni użytkowej nieruchomości i układu pomieszczeń.


Na co zwrócić uwagę w umowie rezerwacyjnej?

Przede wszystkim na to, że dotychczas mieliśmy nieco swobody w kształtowaniu umowy rezerwacyjnej, bo należała do grupy umów nienazwanych. To się jednakże zmienia i należy o tym pamiętać zwłaszcza w kontekście opłaty rezerwacyjnej.


Zawierasz umowę z agentem nieruchomości? Sprawdź, co musisz o wiedzieć>>>


Dlaczego?
Przepisy ustawy, dość konkretnie określają i jej wysokość i przesłanki, w których jest zwracana:
Art. 34.

 1. Opłata rezerwacyjna, jest niezwłocznie zwracana rezerwującemu w przypadku, gdy:
  1) rezerwujący nie uzyskał pozytywnej decyzji kredytowej lub przyrzeczenia udzielenia kredytu, w związku z negatywną oceną zdolności kredytowej;
  2) deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper, nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy rezerwacyjnej;
  3) deweloper dokonał zmiany w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach bez poinformowania rezerwującego.
 1. W przypadku gdy umowa, o której mowa w art. 3 albo art. 4, została poprzedzona umową rezerwacyjną, a deweloper albo przedsiębiorca inny niż deweloper nie usunął wad zgłoszonych do protokołu odbioru i nabywca nie przystąpił do podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości, opłata rezerwacyjna jest zwracana w podwójnej wysokości.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, opłata rezerwacyjna jest zwracana w podwójnej wysokości.

Dowiedz się czym jest doradztwo prawne nieruchomości >>>

Podsumowanie

Podsumowując, od lipca umowa rezerwacyjna, staje się umową nazwaną, a to oznacza, że zasady jej zawierania i obowiązki stron, są ściśle uregulowane w przepisach tzw. nowej ustawy deweloperskiej. Warto się z nimi zapoznać, aby umowa, którą zawrzemy była ważna i przede wszystkim korzystna.
Jeżeli jednak masz problem ze skonstruowaniem takiej umowy lub też masz wątpliwości co do takiej, którą zamierzasz zawrzeć – skorzystaj z konsultacji lub gotowego wzoru przygotowanego przez prawnika branży nieruchomości!


Zabezpiecz się i zapewnij sobie spokój przy tak ważnych transakcjach jak zakup nieruchomości!

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij