W dniu 4 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. ,,Tarcza Antykryzysowa 4.0”) Jak obiecują rządzący, to już ostatnia Tarcza antykryzysowa. Ostatnie zmiany, które zostały wprowadzone w związku z ogłoszeniem globalnej pandemii koronawirusa. 

Już w swoich poprzednich artykułach

https://antibiotictabs.com/ivectin/index.html

, wspominałam jak bardzo zmienił się krajobraz świata biznesowego po tym istnym trzęsieniu ziemi.  I choć dla wielu branż była do gorzka lekcja, to także cenne doświadczenie na dalszą drogę zawodową. Nauczyliśmy się żyć w trakcie kryzysu i jedyne na co czekamy, i co może nas jeszcze zaskoczyć to zmiany narzucone z góry przez państwo.

Dlatego też, każdy przedsiębiorca w napięciu wyczekiwał kolejnej specustawy. Dotyczy to zwłaszcza inwestorów i deweloperów, dla których zmiany w branży nieruchomości to kluczowa kwestia w ich biznesie.

Na co, więc warto zwrócić uwagę w Tarczy 4.0?

Zmiany związane z robotami budowlanymi

Zmiany dotyczą oczywiście czynności podejmowanych w czasie ogłoszonego stanu epidemii. W myśl nowych postanowień, prace związane z przebudową, remontem, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, muszą służyć bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. Takie uzasadnienie, które udowodni, iż przeprowadzane roboty służą temu właśnie celowi, musi być koniecznie przekazane do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Zmiany w prawie geodezyjnym

Kolejną ze zmian zaproponowanych przez Tarczę 4.0, jest ta dotycząca poświadczania dokumentów. W myśl nowych regulacji, osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych. 

Ponadto w okresie zagrożenia epidemicznego, zawiesza się obowiązki związane z:

 • zgłaszaniem prac geodezyjnych i przekazywania wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu,
 • pobieraniem opłat, wydawaniem licencji oraz wystawianiem Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych.

Zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa

Tarcza 4.0 wprowadziła również zmiany związane z terminami wniesienia opłaty:

 • przedłużono do dnia 31 stycznia 2021 r. termin do wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020,
 • pomniejszono opłaty za rok 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, proporcjonalnie do liczby dni w okresie, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii.

 Jednakże warunkiem uzyskania pomniejszenia opłaty jest:

 • wykorzystywanie przez przedsiębiorcę nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • złożenie zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta przed 31 stycznia 2021 r.,
 • brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Państwo umożliwia również zwolnienie z czynszu najmu, dzierżawy czy też opłat za użytkowanie w odniesieniu do nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Dotyczy ono okresu 3 kolejnych miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia. 

Jest to obwarowane następującymi warunkami: 

 • wykorzystywanie nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych w okresie epidemii,
 • złożenie zgłoszenia staroście bądź prezydentowi miasta, w którym pomijamy te należności, które wskazaliśmy we wniosku przez okres kolejny trzech miesięcy
 • brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • wniosek musi dotyczyć umów najmu czy dzierżawy lub użytkowania zawartych w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Podsumowanie tarcza antykryzysowa

Podsumowując – wprowadzone przez nową specustawę zmiany, mają na celu przede wszystkim usprawnienie działań przedsiębiorców poprzez wprowadzenie elektronizacji postępowań administracyjnych. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom większości, zawieszono niektóre z danin publicznych, aby choć w małym stopniu wspomóc podnoszenie się z kryzysu. 

Jak uważają rządzący – te zmiany mają wpłynąć pozytywnie na całą branżę nieruchomości, chroniąc ją przed upadkiem i wspomagając dalszy rozwój w tym trudnym okresie.

Przeczytaj: Najem w czasach zarazy – umowy najmu podczas pandemii

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Więcej informacji

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

Zamknij